Informacje

   

ZASADY PRZYJĘCIA MIESZKAŃCÓW DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ZGROMADZENIA BRACI ALBERTYNÓW W PRZEMYŚLU


       Osoby zainteresowane przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu powinny zgłosić się z wnioskiem do odpowiedniego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
       Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej:

  • pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego,
  • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
  • opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca sprawności psychofizycznej osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub przyznanej grupie inwalidzkiej albo inne orzeczenie pokrewne,
  • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego albo decyzja organu emerytalno-rentowego ustalająca wysokość renty lub emerytury,
  • zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
  • zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do naszego Domu,
  • dowód osobisty,
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz postanowienie o skierowaniu do domu pomocy społecznej.

       Decyzję o umieszczeniu w naszym domu wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu. W przypadku braku wolnych miejsc powiadamia się osobę zainteresowaną o wpisaniu na listę oczekujących na umieszczenie w naszej placówce. Sam pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Braci Albertynów. Copyright Microsystem S.C. Wszelkie prawa zastrzeżone.